Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2023 roku

Drukuj

akty

- Uchwała LXVIII/494/23 w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

 

 

akty

- Uchwała LXVIII/492/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXVIII/490/23 w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Żernica

 

 

akty

- Uchwała LXVIII/489/23 w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXVIII/488/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Wilcza

 

 

akty

- Uchwała LXVI/487/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXVI/486/23 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

akty

- Uchwała LXVI/482/23 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Pilchowice do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 

 

akty

- Uchwała LXVI/477/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXVI/476/23 w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXVI/474/23 w sprawie Programu Współpracy Gminy Pilchowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

 

 

akty

- Uchwała LXVI/472/23 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała LXVI/471/23 w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028

 

 

akty

- Uchwała LXVI/470/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028

 

 

akty

- Uchwała LXVI/469/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028

 

 

akty

- Uchwała LXV/467/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXV/466/23 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXV/465/23 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXIV/461/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXIV/460/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych

 

 

akty

- Uchwała LXIII/455/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXIII/452/23 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (uchwała uchylona, uchwałą z dnia 23 listopada 2023)

 

 

akty

- Uchwała LXIII/451/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXII/449/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

 

 

akty

- Uchwała LXII/447/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXI/442/23 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pilchowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

 

akty

- Uchwała LXI/440/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LXI/439/23 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pilchowice na lata 2023-2027

 

 

akty

- Uchwała LX/428/23 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała LX/427/23 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LIX/426/23 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/353/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice (akt uchylono uchwałą z dnia 11 stycznia 2024)

 

 

akty

- Uchwała LIX/421/23 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała LVIII/420/23 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/380/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT- EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU zmienionej uchwałą nr LVI/403/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/380/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT- EU, Działanie 14.3Odnawialne źródła energii – REACT-EU

 

 

akty

- Uchwała LVIII/414/23 w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kortu tenisowego stanowiącego własność Gminy Pilchowice” oraz powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LVIII/413/23 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na ochronie zasobów wodnych na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LVIII/412/23 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Pilchowice instrumentem płatniczym

 

 

akty

- Uchwała LVII/406/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2023 r.”

 

 

akty

- Uchwała LVII/403/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 

akty

- Uchwała LVI/403/23 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/380/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT- EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU

 

 

akty

- Uchwała LVI/401/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2024 10:46  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2024 Uchwały z 2023 roku