Ogłoszenie o naborze wniosków

Piątek, 18 Grudzień 2015 12:12 Tomasz Bajon
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   P I L C H O W I C E

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 18 grudnia 2015 do 23 grudnia 2015 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

 

Pula środków zabezpieczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w budżecie Gminy Pilchowice na 2016 rok wynosi:

 

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

  1. 1)posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
  2. 2)nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  3. 3)posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie od 18 grudnia 2015 do 23 grudnia 2015 roku.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dofinansowanie - rozwój sportu” (w przypadku zadań związanych z przygotowanie im i udziałem w rozgrywkach ligowych) lub z dopiskiem „Dofinansowanie - utrzymanie obiektu” (w przypadku zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych)