Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czwartek, 22 Czerwiec 2017 12:51 Gabriela Frystacka
Drukuj
Znak sprawy: PGO.6220.3.2017
Data złożenia wniosku: 05.06.2017r.
Wnioskodawca: Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; 44-144 Nieborowice, ul. Główna 52
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekow w Pilchowicach w ramach inwestycji pn.: "Projekt kompleksowej rozbudowy kanlizacji sanitarnej w Gminie Pilchowice"
Kwalifikacja prawna planowanego przedsięwzięcia wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. – Dz.U. z 2016r. poz. 71):

§3 ust. 1 pkt. 77

Opinie organów o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach:  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach:  
Postanowienie Wójta Gminy Pilchowice o konieczności (bądź braku konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:  
Data wpływu „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (o ile jest wymagany):  
Data wydania Decyzji Wójta Gminy Pilchowice o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:  
Uwagi:

na podstawie Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO/OŚW/428/219/6967/17/BL z dnia 05.05.2017r. sprawę przekazano do załatwienia Prezydentowi Miasta Gliwice