Lobbing

Środa, 17 Luty 2016 01:02 Tomasz Bajon
Drukuj

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje władzy publicznej.

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminy w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy:

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone Zarządzeniem Nr OSO.120.3.2016 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4.02.2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Pilchowice przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Załączniki:
Pobierz plik (EPSON120.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]10 Kb21.01.2020 11:10
Pobierz plik (EPSON047.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]162 Kb19.04.2019 08:18
Pobierz plik (EPSON004.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]154 Kb27.02.2018 08:21
Pobierz plik (img20170206_0001.pdf)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]219 Kb06.02.2017 13:32
Pobierz plik (20160715100056848.pdf)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]41 Kb29.02.2016 16:24
Zmieniony: Piątek, 15 Lipiec 2016 09:24