Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Środa, 08 Marzec 2017 12:00 Arkadiusz Świrski
Drukuj

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

Uwaga

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Pilchowice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Pilchowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081,00 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 254,00 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Pilchowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6  – Inspektor ds. Oświaty – pok. nr 9

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oswiadczenie  pomocy de minimis17.doc)Oswiadczenie pomocy de minimis17.doc[ ]56 Kb24.11.2017 12:09
Pobierz plik (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis[ ]146 Kb24.11.2017 12:08
Pobierz plik (Wniosek o dofinansowanie 2017.doc)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika[ ]54 Kb24.11.2017 12:06
Pobierz plik (Zawiadomienie o zawarciu umowy17.doc)Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ ]38 Kb24.11.2017 12:06
Zmieniony: Piątek, 24 Listopad 2017 11:42