Podatek od nieruchomości

Czwartek, 06 Sierpień 2015 11:09
Drukuj

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą opodatkowania jest:
- dla gruntów: powierzchnia,
- dla budynków: powierzchnia użytkowa budynku lub jego części,
- dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Pilchowice zwolnione od podatku od nieruchomości są m. in. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty stanowiące nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu Informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
3. Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek jest płatny na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach Oddział w Pilchowicach
80 8460 0008 2002 0005 8825 0003.

Podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł.
w przypadku gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty 8.50 zł podatek nie jest naliczany i nie jest wydawana decyzja.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

 

Załączniki:
Pobierz plik (zwolnienia2021.pdf)Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości[ ]1143 Kb31.12.2020 10:38
Pobierz plik (podatek2021.pdf)Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości[ ]1165 Kb31.12.2020 10:38
Pobierz plik (N-IN-1.pdf)IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych[ ]62 Kb17.01.2020 08:23
Pobierz plik (N-ZIN-1.pdf)ZIN-1 - Załącznik nr 1 do informacji[ ]36 Kb17.01.2020 08:23
Pobierz plik (N-ZIN-2.pdf)ZIN-2 - Załącznik nr 2 do informacji[ ]36 Kb17.01.2020 08:22
Pobierz plik (N-ZIN-3.pdf)ZIN-3 - Załącznik nr 3 do informacji[ ]32 Kb17.01.2020 08:22
Pobierz plik (DN-1.pdf)DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości[ ]73 Kb17.01.2020 08:22
Pobierz plik (ZDN-1.pdf)ZDN-1 - Załącznik nr 1 do deklaracji[ ]38 Kb17.01.2020 08:21
Pobierz plik (ZDN-2.pdf)ZDN-2 - Załącznik nr 2 do deklaracji[ ]37 Kb17.01.2020 08:21
Pobierz plik (1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.pdf)Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - do 30.06.2019[ ]87 Kb05.01.2016 10:42
Pobierz plik (2-Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf)Deklaracja na podatek od nieruchomości do 30.06.2019 r.[ ]68 Kb05.01.2016 10:41
Zmieniony: Środa, 13 Styczeń 2021 10:39