Uchwały z 2018 roku

Czwartek, 26 Kwiecień 2018 09:49 Tomasz Bajon
Drukuj

akty

- Uchwała LV/414/18 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje od 1.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała LV/413/18 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje od 1.01.2019)

 

 

akty

- Uchwała LV/412/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVIII/377/18 w sprawie podziału Gminy Pilchowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVIII/376/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVII/372/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Pilchowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji

 

 

akty

- Uchwała XLVII/365/18 w sprawie podziału Gminy Pilchowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pilchowice(uchylony)

 

 

akty

- Uchwała XLVII/364/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVII/363/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pilchowice, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 

 

akty

- Uchwała XLVII/362/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVI/357/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Wilcza

 

 

akty

- Uchwała XLVI/353/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Pilchowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji(uchylony)

 

 

akty

- Uchwała XLVI/351/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała LIII/401/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 

 

akty

- Uchwała LIII/404 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice Społecznej w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała LIII/405/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I

 

 

akty

- Uchwała LIII/406/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenu jednostki osadniczej Leboszowice

 

 

Zmieniony: Wtorek, 30 Październik 2018 07:41