Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Poniedziałek, 03 Maj 2021 09:14 Arkadiusz Świrski
Drukuj

Do  zakresu  działania  samodzielnego  stanowiska  ds. zamówień publicznych należy w szczególności:


1.koordynowanie procesu udzielania zamówień publicznych,
2.sporządzanie  projektu  rocznego  planu  zamówień,  projektu  rocznego  planu  postępowań o udzielenie zamówień oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
3.organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4.sporządzanie  projektów  rocznych  sprawozdań  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych,
5.opracowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,
6.publikowanie ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
7.udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych,
8.przechowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowania,
9.współpraca  i  opracowywanie  zmian  przepisów  wewnętrznych  dotyczących  zamówień publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami,
10.wsparcie merytoryczne przy  przeprowadzaniu postępowań w zakresie zamówień publicznych,
11.weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
12.współdziałanie  z  Urzędem  Zamówień  Publicznych  w  ramach  obowiązków  wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
13.koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą,
14.kontrola poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi.

Stanowisko pełni: Ilona Chwastek

Pokój nr 13

tel. 32 332 71 64

Zmieniony: Środa, 30 Czerwiec 2021 08:17