Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Konsultacje konsultacje społeczne 04.05.2022-07.06.2022 - projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice

konsultacje społeczne 04.05.2022-07.06.2022 - projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice

Drukuj

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Pilchowice o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+”

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z Uchwałą
Nr XXXII/250/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+”.

Wójt Gminy Pilchowice

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+”, które odbędą się w terminie od 04.05.2022 r. do 07.06.2022r.


Do udziału w procesie konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+” zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy Pilchowice oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+” będzie w okresie konsultacji dostępny:

- w Referacie Rozwoju Gminy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Damrota 6
w godzinach pracy urzędu

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice bip.pilchowice.pl

Jednoczenie informuję, że otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się:

· W dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Pilchowice,
ul. Damrota 6, pokój nr 2.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi, wnioski
i opinie w terminie od 04.05.2022 r. do 07.06.2022 r.
Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Wszystkie uwagi i wnioski należy zgłaszać:

· w formie pisemnej poprzez formularz uwag – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Pilchowice. Pobrany i wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6,
44-145 Pilchowice lub dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice,

· pisemnie lub ustnie podczas spotkania konsultacyjnego.

W przypadku podania danych osobowych przy składaniu uwag, wniosków i opinii prosimy o załączenie podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych stanowiącą integralną część formularza.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłaszanych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice.

 

 

Pilchowice, 10 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+”

 

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice „Pilchowice 2030+” trwały od 04.05.2022 r. do 07.06.2022r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach umieszczono:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice www.pilchowice.pl,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice.

Uwagi do projektu Strategii można było zgłaszać za pomocą formularza uwag mailowo (na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które zostało wyznaczone na dzień 15.05.2022 godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pilchowice.

Dodatkowo wystąpiono do Zarządu Województwa Śląskiego, gmin ościennych (Gliwice, Knurów, Rybnik, Czerwionka – Leszczyny, Sośnicowice, Kuźnia Raciborska) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie projektu Strategii, a także dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, jak i Dyrektor Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach uzgodnili pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (treść uzgodnień stanowi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie konsultacji wpłynęła 1 uwaga dotycząca projektu Strategii. Uwaga została przestawiona przez PGW Wody Polskie (treść uwagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Uwaga została uwzględniona w następujący sposób:

w rozdziale 1. Wnioski z diagnozy w części Środowisko (str. 26) wprowadzono zapisy dot. map zagrożenia powodziowego, a w rozdziale 6. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie (str. 40) dodano zapis odnoszący się do stref zagrożenia powodziowego.

 

 

 


 

Załączniki:
Pobierz plik (zał. 3 - uwagi Wody Polskie.pdf)zał. 3 - uwagi Wody Polskie.pdf[ ]492 Kb01.07.2022 09:11
Pobierz plik (zał. 2 - opinia sanitarna.pdf)zał. 2 - opinia sanitarna.pdf[ ]191 Kb01.07.2022 09:11
Pobierz plik (zał. 1 - uzgodnienie RDOŚ.pdf)zał. 1 - uzgodnienie RDOŚ.pdf[ ]236 Kb01.07.2022 09:10
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 0050.43.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. St)Zarządzenie Nr 0050.43.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. St[ ]2162 Kb02.05.2022 09:38
Pobierz plik (FORMULARZ UWAG.pdf)FORMULARZ UWAG.pdf[ ]457 Kb02.05.2022 09:38
Pobierz plik (FORMULARZ UWAG.docx)FORMULARZ UWAG.docx[ ]16 Kb02.05.2022 09:38
Zmieniony: Piątek, 01 Lipiec 2022 09:13  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Konsultacje konsultacje społeczne 04.05.2022-07.06.2022 - projektu Strategii Rozwoju Gminy Pilchowice