Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2022 roku

Drukuj

akty

- Uchwała LIV/384/22 w sprawie zmiany uchwały nr XII/116/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice zmienionej uchwałą nr XLVII/357/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą nr LI/370/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 października 2022 r.

 

 

akty

- Uchwała LIII/380/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU

 

 

akty

- Uchwała LIII/379/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe

 

 

akty

- Uchwała LI/372/22 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LI/371/22 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała LI/370/22 w sprawie zmiany uchwały nr XII/116/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice zmienionej uchwałą nr XLVII/357/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

 

akty

- Uchwała XLIX/363/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/127/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XLIX/362/22 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilchowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 

 

akty

- Uchwała XLVII/357/22 w sprawie zmiany uchwały nr XII/116/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLVI/353/22 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice (uchylono akt uchwałą z dnia 11 stycznia 2024)

 

 

akty

- Uchwała XLV/349/22 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego Gmina Pilchowice nie posiada tytułu prawnego, wpisanego do rejestru zabytków

 

 

akty

- Uchwała XLV/348/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilchowice na rok szkolny 2022/2023

 

 

akty

- Uchwała XLV/347/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLIII/340/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XLIII/339/22 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice (stwierdzono nieważność aktu)

 

 

akty

- Uchwała XLIII/338/22 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje do 30.06.2022)

 

 

akty

- Uchwała XLII/333/22 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na ochronie zasobów wodnych na terenie Gminy Pilchowice (obowiązuje do 19.04.2023)

 

 

akty

- Uchwała XLI/325/22 w sprawie wyznaczenia miejsca handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników

 

 

akty

- Uchwała XLI/324/22 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska w Gminie Pilchowice wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

 

 

akty

- Uchwała XLI/323/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Pilchowice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty

 

 

akty

- Uchwała XLI/323/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2022 r.”

 

 

akty

- Uchwała XL/317/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Wilcza

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2024 10:44  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2024 Uchwały z 2022 roku