Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2019 roku

Drukuj

akty

- Uchwała XIV/141/19 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

 

 

akty

- Uchwała XIV/135/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XIV/134/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XIV/133/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilchowice na rok szkolny 2019/2020

 

 

akty

- Uchwała XIV/131/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XIV/129/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

 

 

akty

- Uchwała XII/118/19 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XII/117/19 w sprawie uchylenia § 2 oraz załącznika do uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XVII/13/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XII/116/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XII/115/19 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XII/112/19 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XII/111/19 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XI/108/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XI/102/19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

akty

- Uchwała IX/92/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała IX/89/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w zespołach szkolno-przedszkolnych (stwierdzona nieważność)

 

 

akty

- Uchwała IX/88/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

 

akty

- Uchwała IX/87/19 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice (stwierdzona nieważność)

 

 

akty

- Uchwała IX/86/19 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice” (stwierdzona nieważność)

 

 

akty

- Uchwała IX/85/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała IX/84/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/404/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice (akt uchylony)

 

 

akty

- Uchwała VIII/74/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I

 

 

akty

- Uchwała VIII/73/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica - etap I

 

 

akty

- Uchwała VII/62/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała VII/61/19 w sprawie uchylenia załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, uchwały nr XVI/120/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach i uchwały nr XXI/181/16 Rady Gminy Pilchowicach z dnia 19 maja 2016 r. sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/120/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała VI/60/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała VI/57/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Wilcza

 

 

akty

- Uchwała VI/56/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Kuźnia Nieborowska

 

 

akty

- Uchwała V/52/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała V/51/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilchowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 

 

akty

- Uchwała V/50/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

akty

- Uchwała IV/36/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

akty

- Uchwała IV/35/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała IV/34/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała IV/33/19 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pilchowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 

Zmieniony: Wtorek, 11 Luty 2020 11:57  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2018-2023 Uchwały z 2019 roku