Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Zgromadzenia publiczne Informacja ogólna

Informacja ogólna

Drukuj

.

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

 

1. Co powinienem wiedzieć?

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia .Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy -  w przypadku organizacji zgromadzenia na obszarze Gminy Pilchowice Wójta Gminy Pilchowice – o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rejestracja zawiadomienia dokonywana jest z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

 1. organizator zgromadzenia będący osoba fizyczną, chyba, że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.
 2. osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.


Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Wykaz zgromadzeń na terenie Gminy Pilchowice, dostępny jest na stronie internetowej: Zgromadzenia publiczne.

 

 

2. Kto może załatwić sprawę?

 

Organizator zgromadzenia publicznego.

 

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki.

W przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego, jej wydanie następuje nie      później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

 

 

4. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 r., poz. 1485 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

 

 

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego wnosi się bezpośrednio do  Sądu Okręgowego właściwego dla  siedziby organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej

Uwaga!
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Zmieniony: Piątek, 12 Styczeń 2018 11:07  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Zgromadzenia publiczne Informacja ogólna