Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Oświata Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Drukuj

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2(dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Urząd Gminy Pilchowice powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego bezpłatnego transportu, realizowanego przez przewoźnika
  lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców.

 

Dowóz zbiorowy (zorganizowany)

Usługa dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Pilchowice.

 • Dowóz dzieci/uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej , zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych), z wyjątkiem dzieci przedszkolnych kiedy dowóz odbywa się przez cały rok szkolny.
 • Dowóz odbywa się o określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
 • Dziecko/uczeń z rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem.
 • Po zakończeniu zajęć opiekun odbiera dziecko od nauczycieli i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica, opiekuna prawnego lub osobie  upoważnionej.
 • Rodzic, opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem. Przewoźnika należy każdorazowo  informować o przerwach  w dowozie  dziecka/ucznia do placówki oświatowej.
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka/ucznia, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika Urzędu Gminy Pilchowice w formie pisemnej.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Gminy zwrot kosztów dowozu, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicem, a Gminą. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był dysponentem samochodu osobowego.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek bezpłatny transport zbiorowy.pdf)wniosek bezpłatny transport zbiorowy.pdf[ ]546 Kb01.02.2024 14:03
Pobierz plik (wniosek zwrot kosztów dowożenia ucznia.pdf)wniosek zwrot kosztów dowożenia ucznia.pdf[ ]231 Kb01.02.2024 14:03
Zmieniony: Czwartek, 01 Luty 2024 14:05  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Oświata Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół