Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały z 2016 roku

Drukuj

akty

- Uchwała XVIII/140/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 Listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

 

akty

- Uchwała XVIII/141/16 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice.

 

 

akty

- Uchwała XVIII/147/16 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XVIII/148/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XVIII/149/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XIX/159/16 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pilchowice

 

 

akty

- Ogłoszenie nr 1 w sprawie zestawienia za rok 2015 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XX/174/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Stanica

 

 

akty

- Uchwała XX/175/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza

 

 

akty

- Uchwała XX/176/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Wilcza

 

 

akty

- Uchwała XX/177/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice

 

 

akty

- Uchwała XXI/181/16 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVI/120/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/87/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

 

 

akty

- Uchwała XXI/182/16 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

 

 

akty

- Uchwała XXI/183/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała XXI/184/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 

 

akty

- Uchwała XXI/185/16 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów

 

 

akty

- Uchwała XXII/192/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

akty

- Uchwała XXII/193/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXII/194/16 w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

akty

- Uchwała XXIV/204/16 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/193/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXIV/205/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Żernica

 

 

akty

- Uchwała XXIV/206/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXIV/207/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Leboszowice

 

 

akty

- Uchwała XXVI/213/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Nieborowice

 

 

akty

- Uchwała XXVI/214/16 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w Sołectwie Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXVI/215/16 w sprawie ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XXVI/217/16 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będących mieszkańcami Gminy Pilchowice

 

 

akty

- Uchwała XXVII/219/16 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje do 31.12.2017)

 

 

akty

- Uchwała XXVII/220/16 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice(obowiązuje do 31.12.2017)

 

 

akty

- Uchwała XXVII/221/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych z tytułu korzystania z usług opiekuna dziennego

 

 

akty

- Uchwała XXVII/222/16 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 

 

akty

- Uchwała XXVII/224/16 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

akty

- Uchwała XXVIII/237/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 

akty

- Uchwała XXIX/249/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Zmieniony: Czwartek, 02 Listopad 2017 15:40  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Akty Prawa Miejscowego Kadencja 2014-2018 Uchwały z 2016 roku