Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Lobbing

Lobbing

Drukuj

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje władzy publicznej.

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminy w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy:

 • wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,
 • opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia,
 • propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,
 • zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego w formie zgłoszenia,
  o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej
  w procesie stanowienia prawa.

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone Zarządzeniem Nr OSO.120.3.2016 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4.02.2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Pilchowice przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pilchowice przez podm)Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pilchowice przez podm[ ]169 Kb12.02.2024 15:06
Pobierz plik (Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa]164 Kb17.02.2023 13:08
Pobierz plik (Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pilchowice przez podm)Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pilchowice przez podm[Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pilchowice przez podmioty wykonujące zawo]162 Kb24.02.2022 15:45
Pobierz plik (Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]162 Kb19.02.2021 13:47
Pobierz plik (EPSON120.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]10 Kb21.01.2020 11:10
Pobierz plik (EPSON047.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]162 Kb19.04.2019 08:18
Pobierz plik (EPSON004.PDF)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]154 Kb27.02.2018 08:21
Pobierz plik (img20170206_0001.pdf)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]219 Kb06.02.2017 13:32
Pobierz plik (20160715100056848.pdf)Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działa[Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność]41 Kb29.02.2016 16:24
Zmieniony: Piątek, 15 Lipiec 2016 09:24  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Lobbing