Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Drukuj

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków.


Skargi mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Wójt Gminy Pilchowice, Zastępca Wójta Gminy Pilchowice lub Sekretarz przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: od 9.00 do 10.00 oraz w każdy czwartek w godz. Od 15.00 do 16.00 z wyjątkiem dni, w które odbywa się sesja lub komisja Rady Gminy Pilchowice.


Wnioski i skargi można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pilchowice - w biurze podawczym, poczty, poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EPUAP umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl


Wniesienie skargi ustnie do protokołu należy zgłaszać w Sekretariacie Wójta Gminy Pilchowice.


Każda skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. W razie niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazują nowy termin załatwienia.


Skargi wolne są od opłat.


Postępowanie skargowe jest samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną - tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo administracyjnego.

Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się za zależnie od jej treści, za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

Zmieniony: Piątek, 26 Styczeń 2024 12:01  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Skargi i wnioski