Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Podatki i opłaty lokalne Podatek od srodków transportowych

Podatek od srodków transportowych

Drukuj

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- autobusy.

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek bankowy gminy w następujących terminach:
- I rata do dnia 15 lutego
- II rata do dnia 15 września
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku  podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
- II rata - do dnia 15 września danego roku
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach Oddział w Pilchowicach
80 8460 0008 2002 0005 8825 0003.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).
3.
Uchwała Nr XVI/126/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilchowice.

 

Zmieniony: Środa, 13 Styczeń 2021 10:47  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Podatki i opłaty lokalne Podatek od srodków transportowych