Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami

Drukuj

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
należy w szczególności:

1. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Gminy,
2. wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju Gminy,
3. realizacja zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4. nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym i rozliczanie udzielonych dotacji,
5. opracowywanie projektów dokumentów stanowiących podstawę współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji tych dokumentów,
6. realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie, w tym:

a) opracowywanie projektów dokumentów stanowiących podstawę finansowania zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji klubom sportowym na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
c) nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu i rozliczanie udzielanych dotacji,

7. przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz wielkości środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym,
8. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie realizacji zadań Gminy,
9. doradztwo i pomoc merytoryczna w zakresie tworzenia wniosków do funduszu sołeckiego
10. koordynacja działań związanych z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego,
11. współpraca z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy, w tym monitorowanie ich potrzeb i zamierzeń,
12. monitorowanie funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby fizyczne, rolników oraz informowanie i doradztwo w tym zakresie,
13. współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
14. współdziałanie z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
15. inicjowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej lokalnych przedsiębiorców oraz ich promocję,
16. prowadzenie korespondencji okolicznościowej,
17. przygotowywanie tekstów okazjonalnych,
18. koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatów, nadawaniem tytułów i odznaczeń.

 

Pełnomocnik: Elżbieta Wymysło

Pokój nr 13

tel. 32 332 71 64

Zmieniony: Piątek, 04 Marzec 2016 12:28  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami