Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zastępca Wójta

Drukuj

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta

Wójt powierza Zastępcy Wójta prowadzenie, w swoim imieniu, spraw gminy w obszarach wskazanych poniżej:

1.koordynacja i nadzór nad realizacją zadań podległych bezpośrednio referatów, samodzielnych stanowisk w zakresie:

1)inwestycji i zamówień publicznych

2)rozwoju gminy,

3)edukacji na terenie gminy,

2.koordynacja i nadzór w zakresie działania placówek oświatowych działających na terenie gminy,

3.składania oświadczeń woli w imieniu Gminy na zasadach i w zakresie przewidzianym ustawami i innymi przepisami prawa, a także posiadanymi pełnomocnictwami,

z poszanowaniem kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności,

4.sprawowania nadzoru nad realizacją uchwał Rady,

5.współdziałania z Radą i jej Komisjami,

6.przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,

7.reprezentowania gminy na uroczystościach i w czasie spotkań oficjalnych na zasadach uzgodnionych z Wójtem,

8.potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów wytworzonych w Urzędzie,

9.udzielanie odpowiedzi na informację publiczną wpływającą do Urzędu,

10.udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Gminy Pilchowice,

11.podpisywanie, w imieniu Wójta, odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do Urzędu,

12.zastępstwo Wójta, zgodnie z udzielonym w tym zakresie upoważnieniem

Stanowisko pełni Aleksandra Skwara

Pokój nr 4

tel. 32 235 64 56

Zmieniony: Piątek, 19 Listopad 2021 13:14  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Zastępca Wójta