Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zastępca Wójta

Drukuj

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta

Wójt powierza Zastępcy Wójta prowadzenie, w swoim imieniu, spraw gminy w obszarach wskazanych poniżej:

1.koordynacja i nadzór nad realizacją zadań podległych bezpośrednio referatów, samodzielnych stanowisk w zakresie:

1) inwestycji i zamówień publicznych,
2) rozwoju gminy,
3) oświaty na terenie gminy.

2.koordynacja i nadzór w zakresie działania placówek oświatowych oraz działania klubów dziecięcych działających na terenie gminy,
3.składania oświadczeń woli w imieniu gminy na zasadach i w zakresie przewidzianym ustawami i innymi przepisami prawa, a także posiadanymi pełnomocnictwami,  z poszanowaniem kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności,
4.sprawowania nadzoru nad realizacją uchwał Rady,
5.współdziałania z Radą i jej Komisjami,
6.przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,
7.reprezentowania gminy na uroczystościach i w czasie spotkań oficjalnych na zasadach uzgodnionych z Wójtem,
8.nadzoru nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych,
9.potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów wytworzonych w Urzędzie,
10.podpisywania odpowiedzi na informację publiczną wpływającą do Urzędu,
11.udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Gminy Pilchowice,
12.podpisywania odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski wpływające do Urzędu,
13.zastępstwo Wójta, zgodnie z udzielonym w tym zakresie upoważnieniem.

 

Stanowisko pełni Aleksandra Skwara

Pokój nr 4

tel. 32 235 64 56

Zmieniony: Piątek, 12 Maj 2017 07:53  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Zastępca Wójta