Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut OPS

Drukuj
S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

  1. Postanowienia ogólne.
§1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną
jednostką samorządową utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej –Dz.U.Nr87 z dn. 17.12.1990r.
/tekst jednolity z dnia 04.01.1993r. Dz. Nr13 z dn. 18.02.1993r./

 

§2.

Ośrodek działa jako jednostka budżetowa podległa Gminie.

Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Pilchowicach.

 

§3.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje:
- w sprawach zadań własnych Gminy, Wójt
- w sprawach zadań zleconych, Wojewoda

 

§4.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
- ustawy o pomocy społecznwj /Dz.U.Nr 13 z 18.02.1993r./
- ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /Dz.U.Nr4 z 17.01.1995r./
- ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 z 1990r.
  wraz z późniejszymi zmianami/
- ustawy –Prawo Budżetowe /Dz.U. nr 4 z 05.01.1991r./
- Statutu Gminy Pilchowice

II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§1.

Rozeznawanie środowisk wymagających pomocy.

 

§2.

Organizowanie usług opiekuńczych i bytowych dla:
- rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- ubogich,
- sierot,
- bezdomnych,
- bezrobotnych,
- upośledzonych,
- chorych przewlekle,
- opuszczających zakłady karne.

 

§3.

Dystrybucja pomocy rzeczowej.

 

§4.

Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez inspirowanie działań o charakterze
opiekuńczym i organizowanie samopomocy sąsiedzkiej.

 

§5.

Realizacja zadań zleconych z budżetu centralnego:

1.Przyznawanie zasiłków stałych:
   - osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
   - osobom niepracującym wychowującym dziecko które wymaga 
     stałej opieki i pielęgnacji

2. Przyznawanie zasiłków okresowych:
    -osobom i rodzinom jeżeli dochód na osobę nie przekracza wysokości
     odpowiadającej najniższej emeryturze,
   - osobom których dochody przejściowo nie wystarczają na zaspokojenie
      ich potrzeb ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
      brak możliwości zatrudnienia i inne uzasadnione przyczyny.

3.Przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie strat w wyniku klęsk
   żywiołowych.

4. Przyznawanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

6. Przyznawanie zasiłków na zmniejszenie wydatków na leki i artykuły sanitarne.

 

§6.

Wykonywanie zadań własnych finansowanych z budżetu gminy:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
    - na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków,
    - remontu mieszkania, opału i odzieży,
2. Pokrywanie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach.
3. Ponoszenie wydatków związanych z opieką nad osobami chorymi
    i samotnymi /usługi PCK/
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne
    usamodzielnienie,
5. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
6. Pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze dla osób, które nie
    podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym
    i o zaopatrzeniu emerytalnym.

 

§7.

W zakresie pracy socjalnej:
- umieszczanie podopiecznych w domach opieki społecznej,
- kierowanie spraw nieletnich do sądu,
- załatwianie alimentów,
- sprawianie pogrzebów,
- udzielanie poradnictwa z zakresu opieki społecznej.

§8.

W wykonywaniu wszystkich zadań Ośrodek współdziała z:
- Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej,
- samorządem terytorialnym,
- placówkami służby zdrowia i oświatowymi,
- radami sołeckimi,
- organizacjami społecznymi,
- zarządami budynków mieszkalnych

III. Organizacja ośrodka.

Na czele ośrodka stoi kierownik powoływany przez Zarząd Gminy.
Kieruje on pracą ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.
Podlegają mu zatrudnieni pracownicy socjalni.

IV. Przepisy końcowe.

                                                                          §1

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach uchwala Rada Gminy.

 

§2.

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane
w drodze uchwały Rady Gminy.

 

§3.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.
Zmieniony: Poniedziałek, 27 Kwiecień 2009 08:12  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Jednostki Organizacyjne Gminny Ośrodek Pom. Społ Statut OPS