Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj

Do zakresu działania Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
należy w szczególności:

I. w zakresie planowania przestrzennego

1. sporządzanie, uchwalanie dokumentów planistycznych gminy oraz ich zmian,
2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem dokumentów planistycznych opracowywanych przez inne organy,
3. prowadzenie i aktualizowanie rejestru dokumentów planistycznych gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
4. analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
5. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7. udzielanie informacji z dokumentów planistycznych gminy oraz prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
8. wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

II. w zakresie ochrony zabytków:

1. Gminna ewidencja zabytków.
2. Gminny program opieki nad zabytkami.
3. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków.

III. w zakresie geodezji i kartografii:

1. numeracja porządkowa nieruchomości.
2. nazewnictwo placów i ulic.

IV. w zakresie gospodarowania nieruchomościami:

1. tworzenie, administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
2. nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gruntami komunalnymi i stanowiącymi własność gminy., w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
3. wystawianie faktur za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości oraz inne faktury związane z zakresem działania referatu,
4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
5. oszacowanie i wycena nieruchomości,
6. prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
7. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu,
8. prowadzenie spraw w zakresie wpisów wieczystoksięgowych dla nieruchomości stanowiących własność gminy,
9. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowej,
10. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
11. komunalizacji gruntów Skarbu Państwa,
12. regulacja stanów prawnych nieruchomości,
13. powadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
14. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
15. zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości (z wyłączeniem działek drogowych).
16. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych (z wyłączeniem działek drogowych),
17. udostępnianie nieruchomości stanowiących własność gminy pod lokalizacje nośników reklamowych (z wyłączeniem działek drogowych),
18. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku dokonanego podziału,
19. prowadzenie spraw zakresie rozgraniczania, scalania i podziałów nieruchomości,
20. prowadzenie spraw w zakresie naliczania (ustalania) opłaty adiacenckiej,
21. nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów stanowiących własność gminy: parków, placów zabaw, terenów zieleni.

V. pozostałe zadania realizowane przez Referat

1. zakup opału z potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek OSP,
2. zawieranie i nadzór na realizacją umów dot. sprzątania pomieszczeń oraz obsługi c.o. w budynkach OSP,
3. zawieranie i nadzór nad realizacją umów związanych z utrzymaniem kortu tenisowego i innych obiektów stanowiących własność gminy,
4. prowadzenie spraw związanych z komunikacja zbiorową,
5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego,
6. zawieranie umów na dzierżawę, najem, trwały zarząd i użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
7. aktualizowanie czynszów najmu i dzierżawy lokali,
8. sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną,
9. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania usług dostawy wody na cele ppoż. oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych,
10. prowadzenie spraw związanych z wydatkami sołectw poza funduszami sołeckimi,
11. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi oraz pomnikami.

Kierownik Referatu: Maria Wymysło 

Pracownicy: 

Sobiech AleksandraDorota Urbańczyk, Sonia Banasik, Julia Siwczyk

Pokój nr 10,  tel. 32 332 71 67,

 

Zmieniony: Wtorek, 26 Marzec 2024 14:07  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami