Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich

Drukuj

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

I. z zakresu ewidencji ludności

1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją ludności w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz wydawania zaświadczeń,
2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie,
3. sporządzanie zestawień, wykazów lub sprawozdań z rejestrów meldunkowych,
4. udostępnianie danych osobowych ze rejestrów meldunkowych organom uprawnionym.
5. potwierdzanie i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany


II. z zakresu dowodów osobistych

1. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
2. prowadzenie rejestrów i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych· oraz wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
3. realizacja wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
4. prowadzenie archiwum kopert wydanych dowodów osobistych.
5. wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych.


III. w zakresie działalności gospodarczej

wprowadzanie zmian w CEIDG:
1) rejestracja wniosków,
2) zawieszanie i wznawianie działalności,
3) wyrejestrowywanie działalności gospodarczej,

IV. w zakresie pozostałych zadań realizowanych w Referacie

1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców w wyborach i referendach oraz jego stała aktualizacja w tym wydawanie decyzji o wpisaniu wnioskodawcy do rejestru wyborców,
2. prowadzenie spraw obejmujących działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu Gminy,
3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
2) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych,
3) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych,
4. obsługa osób niepełnosprawnych,
5. współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z zakresu repatriacji.
6. sporządzanie okresowych sprawozdań.

Kierownik Referatu: Wojciechowska Joanna

Pokój nr 1

tel.  32 235 65 85

Pracownicy: Pels Katarzyna, Magdalena Wrona

Zmieniony: Wtorek, 10 Listopad 2020 18:47  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Spraw Obywatelskich