Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wójt

Drukuj

Zadania i kompetencje Wójta:

1.Wójt, jako kierownik Urzędu:

a) wyznacza kierunki działania Urzędu, określa jego misję i cele,
b) wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu, jest zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy,
c) wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania i działalności Urzędu,
d) przedkłada Radzie Gminy sprawozdania ze swojej działalności oraz z realizacji uchwał Rady,
e) przedkłada Radzie projekt budżetu Gminy,
f) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy,
g) współdziała z Radą i jego Komisjami,
h) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
i) udziela pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
j) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,
k) pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej,
l) organizuje akcje ratownicze w przypadku klęski żywiołowej i katastrof, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
m) administruje danymi osobowymi przetwarzanymi w Urzędzie.


2.Wójt, w ramach realizacji zadań gminy:

a) jest organem wykonawczym gminy, 
b) reprezentuje gminę na zewnątrz,
c) kieruje bieżącymi sprawami gminy,
d) zawiera w imieniu gminy umowy i porozumienia.

3.Wójt sprawuje zwierzchnictwo służbowe w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Stanowisko pełni Maciej Gogulla

Pokój nr 4

tel. 32 235 60 55

Zmieniony: Piątek, 12 Maj 2017 07:46  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Wójt