Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Ochrony Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

Drukuj

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

I. w zakresie ochrony środowiska

 

1. opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice oraz sporządzanie raportów z jego wykonania,

2. opiniowanie dokumentów dotyczących kształtowania i ochrony środowiska.

3. wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska,

4. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez Gminę Pilchowice,

5. ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (decyzje 0 środowiskowych uwarunkowaniach i opiniowanie w zakresie przedsięwzięć),

6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem,

7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

8. wspieranie zadań proekologicznych,

9. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania zadań proekologicznych,

10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień,

11. ustanawianie oraz utrzymanie form ochrony przyrody,

12. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach gminnych,

13. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie ewidencji urządzeń do zagospodarowania nieczystości ciekłych,

14. prowadzenie kontroli gospodarki wodno ściekowej,

15. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

16. wdrażanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Pilchowice,

17. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

18. realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

19. współpraca z Przedsiębiorstwami Komunalnymi w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych,

20. opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego,

21. opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

22. realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice,

23. prowadzenie spraw z zakresu opracowania, aktualizacji i wdrożenia Programu ograniczenia niskiej emisji, Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

24. realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego,

25. monitorowanie, ewidencja i kontrola źródeł ciepła oraz spalanych paliw na terenie gminy,

26. informowanie społeczeństwa o jakości powietrza na terenie gminy,

27. sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami,

28. nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania,

29. wystawianie faktur za drewno pozyskane podczas wycinki drzew z terenów gminnych.


 

II w zakresie rolnictwa

 

1. ochrona i rekultywacja gruntów rolnych,

2. realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice,

3. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych,

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych,

5. nadzór nad ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami,

6. zezwalanie na uprawę maku i konopi,

7. zatwierdzanie planów łowieckich,

8. administrowanie łowiectwem,

9. kontrola ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych.

10. prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu prowadzenia hodowli i utrzymania psów rasy uznawanej za agresywną,

11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt,

12. współpraca z organami i instytucjami w zakresie rolnictwa,

13. prowadzenie spraw związanych z pomocą dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 

III. w zakresie gospodarki wodami

 

1. współpraca z Gminną Spółką Wodną w Pilchowicach w zakresie przyznania dotacji do powierzonych jej zadań,

2. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmianą stanu wody na gruncie,

3. ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej,

4. prowadzenie spraw dotyczących ponoszenia opłat za usługi wodne przez Gminę Pilchowice,

5. informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

IV. pozostałe zadania realizowane przez referat

1. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz obiektów stanowiących własność Gminy oraz z oświetleniem dróg publicznych,

2. prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie,

3. współpraca z innymi organami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.


Kierownik: Lucyna Kalisz

Pracownicy: Kamila Gajewy-Kowalska, Paulina KulikFrystacka Gabriela

Pokój nr 11    tel. 32 332 71 57

Zmieniony: Piątek, 26 Styczeń 2024 10:32  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Ochrony Środowiska