Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Płac

Samodzielne Stanowisko ds. Płac

Drukuj

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. płac należy w szczególności:

I. w zakresie spraw pracowniczych:

1. naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
2. prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zasiłków i świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. prowadzenie spraw z zakresu realizacji wydatków osobowych, nagród, ekwiwalentów i ryczałtów,
4. sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych,
5. rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia,
7. prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie ubezpieczeń społecznych,
8. wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
9. prowadzenie spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych,
10. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu,
11. sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.

II. w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych .

III. w zakresie umów cywilnoprawnych:

1. sporządzanie i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami oraz osobami nie będącymi pracownika mi Urzędu,
2. prowadzenie rejestru umów zlecenia i umów o dzieło.

IV. w zakresie rozliczeń z radnymi i przewodniczącymi organów wykonawczych

1. naliczanie i rozliczanie diet dla radnych Gminy, przewodniczących organów wykonawczych oraz członków rad sołeckich jednostek pomocniczych Gminy,
2. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

V. w zakresie rozliczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. w zakresie obsługi bankowej:

1. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Pilchowice,
2. współpraca z bankiem w zakresie prowadzonych rachunków bankowych księgowości Urzędu.

VII. w zakresie gospodarowania majątkiem Gminy
1. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
2. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

Stanowisko pełni : Gabriela Musioł

Pokój nr 2

tel. 32 235 64 55

 

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2022 08:26  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Samodzielne Stanowisko ds. Płac