Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Finansowo - Budżetowy

Referat Finansowo - Budżetowy

Drukuj


Do zakresu działania Referatu Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:

 

I.w zakresie budżetu Gminy

1.   opracowanie rocznego budżetu gminy,
2.   dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego w drodze zarządzeń i uchwał,
3.   opracowanie planu finansowego urzędu oraz dokonywanie zmian w planie finansowym w trakcie roku budżetowego,
4.   opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy,
5.   dokonywanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku budżetowego w drodze uchwał i zarządzeń,
6.   opracowanie prognozy długu,
7.   prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu,
8.   sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu,
9.   sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych jst,
10.   sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych jst,
11.   sporządzanie sprawozdań z wykonania operacji finansowych,
12.   sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych gminy (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) obejmującym podległe jednostki budżetowe,
13.   sporządzanie rocznego i półrocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy celem przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
14.   sporządzanie bilansu skonsolidowanego gminy,
15.   rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i sporządzanie sprawozdań,
16.   prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień w zakresie podatku od spadku i darowizn.


II.w zakresie księgowości Urzędu


1. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej urzędu,
2. kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
3. kontrola terminów regulowania zobowiązań Urzędu i realizacja płatności,
4. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków urzędu, sum depozytowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5. sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania planu wydatków Urzędu,
6. sporządzenie sprawozdania finansowego Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa),
7. prowadzenie centralnego rejestru umów,
8. prowadzenie rejestru zakupu dla celów podatku VAT,

 

Kierownik referatu: Agnieszka Kulik

Pracownicy Referatu: Joanna Lenga, Ewa Burek, Agnieszka Peplińska

Pokój nr 7

tel. 32 332 71 55

Zmieniony: Czwartek, 21 Lipiec 2022 12:56  

Urząd Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

 tel. 032-235-65-21; fax. 032-235-69-38
www.pilchowice.pl, ug@pilchowice.pl

Home Urząd Gminy Komórki organizacyjne Referat Finansowo - Budżetowy