Żernica: Świadczenie usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 321656 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy , ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Żernica, woj. śląskie, tel. 32 332 71 69, faks 32 332 71 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy- Zespół Szkolno-Przedszkolny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz autobusem pod opieką opiekuna 58 uczniów Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37. Uczniowie i opiekun winni mieć w autobusie zabezpieczone miejsca siedzące. Uczniowie będą oczekiwać na przystankach grupowych w miejscach i o godzinie określonej w ZAŁĄCZNIKU nr 7 do SIWZ (załącznik nr 2 do wzoru umowy). Uczniów należy dowieźć do szkoły na godz. 7.45. Opiekun doprowadza uczniów do szkoły i przekazuje nauczycielowi pełniącemu dyżur w szatni. - Odwóz uczniów pod opieką opiekuna o godz. 13.45 oraz o godz. 15.45. Uczniowie będą wysiadali na przystankach grupowych w miejscach i o godzinie określonej w ZAŁĄCZNIKU nr 7 do SIWZ (załącznik nr 2 do wzoru umowy). Uczniowie wysiadają na tych samych przystankach, na których wsiadali. Odwieźć trzeba 58 uczniów. Szczegółowy wykaz uczniów odwożonych w poszczególnych godzinach zostanie przekazany w pierwszych dniach roku szkolnego.Opiekun odbiera dzieci ze świetlicy szkolnej i bezpiecznie doprowadza do autobusu.W autobusie w czasie dojazdu do szkoły jak i powrotu ze szkoły opiekun winien sprawdzić obecność uczniów na podstawie listy dostarczonej przez Zamawiającego.W razie zaistnienia takiej konieczności opiekun bezpiecznie przeprowadza uczniów na drugą stronę jezdni. Uczniów należy dowieźć i odwieźć z Nieborowic-Mysiej Góry, Kuźni Nieborowskiej i Nieborowic..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem gdy zmianie ulegnie ilość dzieci dowożonych lub odwożonych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pilchowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespól Szkolno-Przedszkolny w Żernicy 44-144 Żernica ul. Leopolda Miki 37 sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespól Szkolno-Przedszkolny w Żernicy 44-144 Żernica ul. Leopolda Miki 37 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie