P R O T O K Ó Ł  Nr   XXXVIII/06

z obrad sesji Rady Gminy Pilchowice

w dniu 19 października 2006 roku

 

1.      Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krystian Gogulla.

Przewodniczący przywitał zebranych:

ð     Radnych Powiatu Gliwickiego: Pana Mariana Sadeckiego i Pana Winfryda Ficoń,

ð     Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej: Pana Krzysztofa Szwanda,

ð     Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Pana Gerarda Urbanik,

ð     Radnych Gminy,

ð     Sołtysów,

ð     Wójta,

ð     Skarbnika Gminy,

ð     Pracowników Urzędu Gminy.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, iż na ustawowy skład 15 Radnych wszyscy są obecni, zatem na posiedzeniu można podejmować prawomocne uchwały.

 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad dzisiejszej sesji Rada przyjęła jednogłośnie.

 

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół z poprzedniej sesji Rada przyjęła jednogłośnie.

 

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie radnych:

ð     Przewodniczący               - Pan Rajnard Dyrszka

ð     Członek                           - Pan Krzysztof Waniczek

ð     Sekretarz                         - Pani Aleksandra Czechowska – Gąbka

 

5.      Informacja o działaniach Powiatu Gliwickiego

 

W imieniu Radnych Powiatowych głos zabrał Pan Marian Sadecki, który przekazał zebranym informację na temat działań podejmowanych przez Powiat Gliwicki, w wyniku których:

         W najbliższy czwartek tj. 26 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 odbędzie się uroczysta sesja Rady Powiatu Gliwickiego kończąca kadencję 2002 – 2006.

         W dalszym ciągu realizowany jest remont Starostwa Powiatowego.

         W miniony weekend zorganizowany został wyjazd  do Hrabstwa Denbigshire w Walii, gdzie odbywały się targi żywności.

         18 października br. Zarząd Województwa Śląskiego zorganizował „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Tegoroczne Forum poświęcone było Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Imprezie towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

 

 

6.      Informacja Wójta w sprawie nadania nazwy ulicom.

 

Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił Pan Wójt mówiąc:

Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji Problemowych. Przypomnę zatem jedynie, iż zakłada nadanie nowoutworzonym ulicom położonym w sołectwie Nieborowice następujących nazw: ulica „Wierzbowa”, ulica „Świerkowa” oraz ulica „Sosnowa”. Propozycje nazw ulic odnoszą się do nazw drzew rosnących w tym rejonie. W związku z tym, iż w najbliższym czasie zostanie oddanych do użytku wiele nowych budynków mieszkalnych zachodzi potrzeba, aby Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę

 

Następnie Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków Pani Aleksandra Czechowska – Gąbka odczytała projekt uchwały Nr XXXVIII/263/06, który w wyniku głosowania został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

7.      Wniosek Skarbnika w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.

 

Ww. temat przedstawił Radnym Pan Skarbnik, który powiedział m.in.:

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przewiduje:

        Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 10.000 zł:

Ø      dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.000 zł,

Ø      darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego dla OSP Stanica w kwocie 3.000 zł.

        Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000 zł zgodnie z treścią zawartych umów w sprawie otrzymanej darowizny i przekazania dotacji.

 

Ponadto projekt uchwały zakłada zmiany w planie wydatków. Zwiększeniu ulegają o kwotę 50.000 zł wydatki w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na budowę wodociągu w sołectwie Nieborowice. Natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki w następujących działach:

        w dziale „Transport i łączność” o kwotę 30.000 zł,

        w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000 zł,

        w dziale „Pomoc społeczna” o kwotę 5.000 zł.

 

Z uwagi na brak pytań w tym temacie Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków Pan Krzysztof Waniczek odczytał projekt uchwały Nr XXXVIII/264/06, po czym zostało przeprowadzone głosowanie, w następstwie którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

W tym miejscy Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę, po której wznowił obrady zapowiadając poniższy temat.

 

8.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

 

Przewodniczący Rady omawiając ww. temat powiedział m.in.:

Zgodnie z  zapisem art. 24 h pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w terminie do 30 października każdego roku Radzie Gminy winna zostać przedstawiona informacja z analizy oświadczeń majątkowych. Przedmiotową informację winien przedstawić Radzie podmiot dokonujący analizy wspomnianych oświadczeń. Podmiotem analizującym oświadczenia majątkowe radnych jest Przewodniczący Rady, zaś analizy ww. oświadczenia złożonego przez Przewodniczącego Rady winien dokonać Wojewoda.

Czyniąc zadość temu wymogowi jako Przewodniczący Rady pragnę poinformować, że:

        wszyscy radni Gminy Pilchowice złożyli oświadczenia majątkowe w terminie,

        w analizowanych oświadczeniach majątkowych Przewodniczący Rady nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Ponadto pragnę dodać, iż Wojewoda również do dnia dzisiejszego nie wniósł żadnych zastrzeżeń do złożonych przez Przewodniczącego Rady oświadczeń majątkowych.

 

9.      Przedstawienie przez Wójta informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

 

Pan Wójt zwrócił się do Radnych mówiąc:

Zgodnie z zapisem art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w terminie do dnia 30 kwietnia br. zostały złożone oświadczenia o stanie majątkowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Oświadczenia majątkowe złożyli: Zastępca Wójta, Skarbnik, Kierownik USC, Kierownik OPS, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, Dyrektorzy Przedszkoli, Kierownik Gminnej Biblioteki, Likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Po dokonaniu analizy oświadczeń i porównaniu ich z zeznaniem podatkowym (PIT) nie stwierdzono uchybień. Ponadto wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniem podatkowym (PIT) zostały złożone w wyznaczonym terminie.

 

W odniesieniu do przedmiotowych oświadczeń złożonych przez Wójta Gminy, Wojewoda do dnia dzisiejszego nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

 

10.  Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i z pracy w okresie międzysesyjnym.

 

Na poprzedniej sesji – mówi Pan Wójt – zostały podjęte następujące uchwały:

ü   w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego;

ü   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006;

ü   w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pilchowice na lata    2003 – 2008;

ü   w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stefanii Balon zamieszkałej w Nieborowicach przy ul. Krywałdzkiej 19.

 

Następnie Pan Wójt poinformował zebranych o niżej wymienionych sprawach, mających miejsce w okresie międzysesyjnym:

­       Zostały wydane następujące zarządzenia Wójta:

ü   w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006;

ü   w sprawie zmiany określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice; 

ü   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006;

ü   w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006;

ü   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006;

ü   w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006.

 

W dalszej części swego wystąpienia Pan Wójt poinformował zebranych o sprawach mających miejsce w okresie międzysesyjnym:

­       Zakończono rejestrację kandydatów na radnych i na wójta. Na radnych na 15 mandatów na terenie naszej Gminy zarejestrowało się 48 osób, a na wójta zarejestrowały się 3 osoby.

­       Rozstrzygnięto przetargi:

ü   na wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Wilczy – cena brutto uzyskana w wyniku przetargu wynosi 72.185,84 zł, wykonawcą zadania jest Zakład Malarsko – Budowlany „MAL – BUD” z Chechła,

ü   na dostawę węgla – cena brutto uzyskana w wyniku przetargu wynosi 392,84 za 1 tonę węgla wraz z transportem – wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” z Pilchowic.

­       Ogłoszono przetargi:

ü   na budowę wodociągu,

ü   na dostawę komputerów dla Urzędu Gminy w Pilchowicach,

ü   na dostawę samochodu pożarniczego dla OSP Stanica.

 

11.  Wnioski i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Pan Krystian Gogulla: Kadencja 2002 – 2006 dobiega końca, w związku z czym dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją obecnej kadencji. Drobne upominki w postaci książek, które każdy z radnych otrzymał niech to będzie ślad tego, że przez cztery lata pracowaliście dla dobra naszej Gminy. Korzystając z okazji chciałbym przede wszystkim podziękować radnym, zaś ocenę naszej działalności pozostawiam wyborcom. Sądzę, że nie mamy się czego wstydzić, gdyż te cztery lata nie zostały zmarnowane. Podziękowania kieruję również do radnych powiatowych za ich starania w pozyskiwanie środków finansowych dla naszej Gminy. Chciałbym podziękować również sołtysom za ich trudną pracę, która to nie zawsze jest doceniana. Dziękuję również Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę. Jednocześnie chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy w ciągu tych minionych czterech lat poczuli się urażeni moich zachowaniem czy wypowiedzią.

 

W dalszej części spotkania Radny Powiatu Gliwickiego Pan Marian Sadecki w imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego odczytał oraz wręczył Przewodniczącemu Rady list gratulacyjny dziękując tym samym za wieloletnią współpracę. 

 

Pani Aleksandra Rusin: Mam prośbę, by poinformować Pana W. Dombek, że na ul. Olchowej w Żernicy na wysokości mostu spływa piach, co stwarza niebezpieczeństwo dla uczęszczających osób i pojazdów na przedmiotowym odcinku.

 

Pan Marian Sadecki: Oczywiście , że przekażę. Niestety, Pan W. Dombek nie mógł być obecny na dzisiejszej sesji Rady Gminy Pilchowice, gdyż bierze udział w pracach Komisji Gospodarki, która to poprzedza sesję Rady Powiatu Gliwickiego.

 

Pan Rajnard Dyrszka: Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę radnym oraz członkom Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. Swoje podziękowania kieruję przede wszystkim ku sołtysom, którzy przez cztery lata zrobili tak wiele dla mieszkańców naszej Gminy. Jeżeli zaś swoją wypowiedzią kogoś uraziłem to chciałbym w tym miejscu przeprosić. 

 

Pan Wójt: Za parę dni zakończy się kadencja Rady Gminy. Lata 2002 – 2006 to czas dalszego rozwoju naszej Gminy. Zrealizowaliśmy wiele zadań oczekiwanych przez naszych Mieszkańców. Wymienić w tym miejscu należy – oczyszczalnię i kanalizację w Żernicy, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Pilchowicach, kanalizację w Pilchowicach, wymiana znacznej części wodociągu w Wilczy, ukończenie budowy chodnika przy ul. Karola Miarki w stronę Górki – przy większościowym udziale środków budżetu gminy, nowe nawierzchnie dróg w Stanicy, odnowienie szkoły, wzbogacona oferta rekreacyjna w Stanicy i Wilczy, kort tenisowy w Nieborowicach. Nie sposób wymienić wszystkie nasze osiągnięcia.

W całej kadencji mogłem liczyć na współpracę z Radą i jestem przekonany, że to wszystko co zrobiliśmy było możliwe właśnie dzięki dobrej współpracy z Radą. Niejednokrotnie krytykowali Państwo propozycje Wójta, była to jednak krytyka konstruktywna i służyła rozwiązywaniu problemów.

Sądzę, że największym naszym osiągnięciem było partnerskie traktowanie Radnych przez Wójta i Wójta przez Radnych. To partnerstwo odbywało się jednak z zastrzeżeniem kompetencji przyznawanych przez prawo.

Dzisiaj mogę stwierdzić, że zrealizowane zostało to co zakładaliśmy. Choć czasami konieczne były przesunięcia w czasie to wszystkie zadania wykonaliśmy, bądź są w trakcie realizacji.

Jestem przekonany, że także każdy z Państwa Szanowni Radni może być zadowolony z dokonań Gminy w czasie tej kadencji. To przecież Wasze starania były istotnym elementem w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do wielu zadań – chociażby Odnowa Wsi.

Każdy z Państwa przyszedł do Rady mając swoje poglądy, pomysły i cele. Uważam, że każdy może dziś w swoim sołectwie chodzić z podniesiona głową, bo w mojej ocenie nie zawiódł swoich wyborców, swoich mieszkańców.

Dziękuje Panu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady za współpracę, za spokojny i godny przebieg sesji. Pani i Panom Przewodniczącym Komisji za merytoryczne i konstruktywne kierowanie pracami komisji. Wszystkim Radnym i Radnym Powiatowym za czynny udział w tworzeniu przyszłości naszej Gminy.

Szczególnie dziękuję za krytykę, z której zawsze korzystałem przed podjęciem ważnych decyzji.

Na koniec, ale za to szczególne podziękowania dla sołtysów naszych sołectw. Tych, którzy są najbliżej naszych mieszkańców i ich problemów. Niejednokrotnie sołtys jest tym, który rozwiązuje sprawy nim stanie się dużym problemem, niejednokrotnie sołtys musi wysłuchać zarzutów wobec zjawisk, na które nie miał żadnego wpływu. Mam nadzieję, że mimo wszystko jest gdzieś satysfakcja z pełnienia tej funkcji, bo bez niej nie byłoby takiego zaangażowania z Waszej strony.

Szanowni Państwo 12 listopada 13 Radnych obecnej kadencji i moja osoba będziemy się starać o ponowny wybór. Życzę powodzenia nam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za 4 lata współpracy.

 

12.  Zamknięcie obrad.

Niniejszą sesję rozpoczętą o godzinie 1530 w budynku Przedszkola w Nieborowicach Przewodniczący Rady Pan Krystian Gogulla zakończył o godzinie 1640.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sporządziła:

                 Katarzyna Pels