P O R Z Ą D E K

obrad  sesji  Rady  Gminy  Pilchowice

w dniu 19 października 2006 roku

 

 

 

1.            Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2.            Przyjęcie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.            Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.            Informacja o działaniach Powiatu Gliwickiego.

6.            Informacja Wójta w sprawie nadania nazwy ulicom.

Podjęcie stosownej uchwały.

7.            Wniosek Skarbnika w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Podjęcie stosownej uchwały.

8.            Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

9.            Przedstawienie przez Wójta informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

10.       Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i z pracy w okresie międzysesyjnym.

11.       Wnioski i zapytania radnych.

12.       Zamknięcie obrad.