U C H W A Ł A   Nr  X/66/03

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 16 października 2003 roku

 

 

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji w latach 2004-2007

 

 

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./

 

 

RADA  GMINY  PILCHOWICE

u c h w a l a:

 

 

1.      W wyniku przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym spośród umieszczonych na liście wyborczej kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji przypadającej na lata 2004-2007 wybranych zostało 12 ławników, w tym:

 

       do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych            4

       do orzekania w pozostałych sprawach                                                                          8

Nazwiska wybranych ławników wskazane zostały w:

       Protokole Nr 3/X/03 Komisji Skrutacyjnej

       Protokole Nr 4/X/03 Komisji Skrutacyjnej

 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.